POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Stalowej Woli informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 prowadzi nabór kandydatów
na następujące kierunki

w Medycznej Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli:

 • TECHNIK ELEKTRORADIOLOG – forma dzienna (2,5 roku nauki)
 • TECHNIK FARMACEUTYCZNY – forma dzienna (2,5 roku nauki)
 • TECHNIK MASAŻYSTA – forma dzienna lub stacjonarna (2 lata nauki)
 • PODOLOG – forma stacjonarna (2 lata nauki)
 • OPIEKUN MEDYCZNY – forma stacjonarna (1,5 roku nauki)
 • TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ – forma zaoczna (1 rok nauki)

Forma dzienna – 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku

Forma stacjonarna – co tydzień w czwartek, piątek i sobotę

Forma zaoczna – co dwa tygodnie w piątek i sobotę.

Dodatkowe informacje o kierunkach znajdują się w dziale kierunki kształcenia.

Na semestr  I na każdy kierunek kształcenia przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • posiadają średnie wykształcenie, matura nie jest wymagana,
 • posiadają zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań  do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie oraz aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie szkoły).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do szkoły (do pobrania)
 • świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej – ORYGINAŁ
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie
 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie.

Rekrutacja do szkoły prowadzona jest systemem tradycyjnym. Dokumenty należy składać w sekretariacie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Staszica 5 w Stalowej Woli (budynek LO – 1. piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 (w wakacje 7.00 – 15.00).

Pliki po pobrania:

Podanie do szkoły – podanieMSCKZIU

Oświadczenie do rekrutacji – Oswiadczenie_rekrutacja

 

O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymagane warunki niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (określone w art. 20g ust. 2, p. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

Kryteria te mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownym dokumentem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Absolwenci po zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie uprawnienia umożliwiające pracę na terenie całej Unii Europejskiej.

Nauka w szkole jest bezpłatna. Kształcenie obejmuje: przedmioty teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne i szkolenie praktyczne. To ostatnie organizowane jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Zajęcia teoretyczne i laboratoryjne prowadzone są w salach lekcyjnych, laboratoriach i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt salach przedmiotowych.

Praktyki zawodowe organizuje szkoła.