POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 prowadzi nabór kandydatów na następujące kierunki:

w Medycznej Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli:

Kierunki Dzienne:

 • TECHNIK ELEKTRORADIOLOG – forma dzienna (2,5 roku nauki)
 • TECHNIK FARMACEUTYCZNY – forma dzienna (2,5 roku nauki)
 • TECHNIK MASAŻYSTA – forma dzienna (2 lata nauki)
 • HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA – forma dzienna (2 lata nauki)

Kierunki zaoczne:

 • OPIEKUN MEDYCZNY – forma zaoczna (1 rok nauki)
 • TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ – forma zaoczna (1 rok nauki)
 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH – forma zaoczna (2 lata nauki)
 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA – forma zaoczna (2 lata nauki)

Forma dzienna pięć razy w tygodniu

Forma zaoczna co dwa tygodnie w piątek i sobotę.

Dodatkowe informacje o kierunkach znajdują się w dziale kierunki kształcenia:

Do klasy I na każdy kierunek kształcenia przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • posiadają średnie wykształcenie, matura nie jest wymagana,
 • posiadają zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań  podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie (skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie szkoły).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do szkoły (do pobrania)
 • świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej – ORYGINAŁ
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie
 • 3 fotografie podpisane na odwrocie.

Rekrutacja do szkoły prowadzona jest systemem tradycyjnym. Dokumenty należy składać w sekretariacie Medyczno Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (I piętro) przy ul. Staszica 5 w Stalowej Woli w godz. 8.00 – 16.00

Pliki po pobrania:

Podanie do szkoły – podanieMSCKZIU

Oświadczenie do rekrutacji – Oswiadczenie_rekrutacja

Terminarz

O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymagane warunki, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (określone w art. 20g ust. 2, p. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

Kryteria te mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownym dokumentem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Absolwenci po zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Nauka w szkole jest bezpłatna. Kształcenie obejmuje: przedmioty teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne i szkolenie praktyczne. To ostatnie organizowane jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Zajęcia teoretyczne i laboratoryjne prowadzone są w salach lekcyjnych, laboratoriach i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt salach przedmiotowych.

Praktyki zawodowe organizuje szkoła.