Deklaracja dostępności

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ).

Niezgodności występujące na stronie internetowej www.msc-stalowawola.pl:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część zamieszczonych informacji jest w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości

Ułatwienia wprowadzone na stronie internetowej www.msc-stalowawola.pl:

 • strona internetowa zaprojektowana w sposób responsywny
 • opcja zwiększenia rozmiaru czcionki
 • opcja włączenia wysokiego kontrastu
 • opcja włączenia skali szarości
 • opcja podkreślenia odnośników
 • nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB)

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Robert Grzyb, medyk_stw@poczta.onet.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 15 842 04 10.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli  położone jest przy ulicy Staszica 5 na wyodrębnionej posesji. Stanowi jeden obiekt oddzielony od otoczenia ogrodzeniem ochronnym, wykonanym z elementów metalowych.
MSCKZiU  zlokalizowane jest na posesji wyodrębnionej ulicami:

 • od strony północnej ulicą A. Mickiewicza
 • od strony wschodniej ulicą S. Staszica,
 • od strony południowej i zachodniej terenami zielonymi i posesją SP nr 2.

Do budynku prowadzą cztery wejście: 2 od ulicy S. Stasica i 2 od strony parkingu. Dodatkowe wejścia opcjonalnie są usytuowane w budynku hali sportowej. Bramy i drzwi na terenie obiektu szerokością są dostosowane dla osób na wózkach. Przy dojściach do budynku jest utwardzona i równa nawierzchnia.  Do wejść prowadzą dosyć łagodne schody. Od ulicy S. Staszica jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drugi podjazd jest usytuowany przy wejściu na hale sportową od strony SP nr 2. W budynku na parterze umiejscowiony jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, na parterze pomieszczenia administracji i sale lekcyjne oraz gabinet profilaktyki przedmedycznej są dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózku. Obiekt nie posiada windy ani platformy dla osób na wózkach. Brak progów i nierówności poziomów poszczególnych sal. Korytarze, przejścia oraz dojścia do sal są o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m. Toaleta dla  osób z niepełnosprawnościami znajduje się w korytarzu przy hali sportowej. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla gości niepełnosprawnych.


Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli
ul. Staszica 5, 37-450 Stalowa Wola

tel. +48 (15) 842 04 10